Reklama
Ulotka
Reklama
Wa縩e sprawy
Reklama
Main Menu

SPOTKANIE Z PANEM KRIST脫FEM ALTUSZEM, SEKRETARZEM STANU W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH I HANDLU W臉GIER,ODPOWIEDZIALNYM ZA SPRAWY EUROPEJSKIE

 

W dniu dzisiejszym, Przewodnicz膮ca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Pani Izabela Kloc spotka艂a si臋 z Panem Krist贸fem Altuszem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu W臋gier, odpowiedzialnym za sprawy europejskie.

Spotkanie mia艂o charakter roboczy i dotyczy艂o przede wszystkim om贸wienia bie偶膮cej agendy europejskiej.

W dyskusji zar贸wno Przewodnicz膮ca Komisji, jak te偶 W臋gierski Minister ds. Europejskich, odnosili si臋 do mo偶liwych implikacji prawno-instytucjonalnych po wyniku referendum w Wielkiej Brytanii.

Minister K. Altusz zapewnia艂 o przyjacielskiej wsp贸艂pracy z Polsk膮 na forum Unii Europejskiej. Jego zdaniem, 艣rodowisko europejskie do ko艅ca nie wierzy艂o w mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia Wielkiej Brytanii z UE. Przewodnicz膮ca Komisji Pose艂 Izabela Kloc podkre艣li艂a, 偶e decyzja, jaka zosta艂a podj臋ta przez obywateli Wielskiej Brytanii, wskazuje na potrzeb臋 g艂臋bokiej refleksji o funkcjonowaniu instytucji unijnych. Jej zdaniem nale偶y uszanowa膰 decyzj臋 narodu brytyjskiego, a nast臋pnie zacz膮膰 konstruktywn膮 i g艂臋bok膮 dyskusj臋 na temat naprawy Unii Europejskiej, r贸wnie偶 pod k膮tem instytucjonalnym. Stwierdzi艂a ponadto, 偶e potrzebny jest teraz silny g艂os Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej, szczeg贸lnie przed planowanymi trudnymi rozmowami pomi臋dzy 27 pa艅stwami cz艂onkowskimi Polska widzi potrzeb臋 budowania koalicji, a W臋gry s膮 oczywistym koalicjantem dla Polski.

Sekretarz Stanu Pan K. Altusz podkre艣li艂, 偶e UE powinna rozpocz膮膰 dyskusj臋 od okre艣lenia cel贸w, jakie powinna osi膮gn膮膰 zmieniona UE. Jego zdaniem nale偶y teraz ostudzi膰 emocje, a nast臋pnie rozwa偶nie rozpocz膮膰 dyskusje na temat mo偶liwych skutk贸w Brexit. Minister ds. europejskich K. Altusz zapewni艂 o pe艂nym poparciu W臋gier dla polityki Polski.

W dyskusji poruszone zosta艂y r贸wnie偶 tematy dotycz膮ce przegl膮du 艣r贸dokresowego Wieloletnich Ram Finansowych, dzia艂a艅 KE wobec Polski i W臋gier oraz umowy TTIP.

 

13559178 579199975593923 25083863780774191 o13490736 579199962260591 9102010374995037704 o13568826 579200045593916 6531055026097316256 o13503091 579200025593918 8606064683645936887 o

 

 

O wyniku brytyjskiego referendum w sprawie cz硂nkostwa w Unii Europejskiej, przysz硂禼i Europy i mo縧iwych scenariuszach, kryzysie migracyjnym i programie polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4) dyskutowali przedstawiciele prezydi體 Sejmu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej podczas wsp髄nego posiedzenia w Doln韈h Moravicach na Morawach. Obradom przewodniczyli marsza砮k Marek Kuchci駍ki i przewodnicz眂y Jan Ham徼ek.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli tak縠 wicemarsza砶owie Joachim Brudzi駍ki i Stanis砤w Tyszka, przewodnicz眂a Komisji do Spraw UE Izabela Kloc, wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Ma砱orzata Gosiewska, przewodnicz眂y Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej Grzegorz Janik oraz zasiadaj眂y w Komisji Spraw Zagranicznych pose Marek Krz眐a砤.

Na konferencji prasowej po obradach marsza砮k Sejmu zaznaczy, 縠 rozpocz阾e niedawno spotkania prezydi體 Sejmu i Izby Poselskiej s bardzo wa縩ym elementem dwustronnej wsp蟪pracy. ? Podkre秎ili秏y konieczno舵 cz阺tej wymiany informacji i spotka, aby przedstawiciele obu narod體 wiedzieli o pogl眃ach s眘iad體 i aby秏y wsp髄nie wyst阷owali na forum mi阣zynarodowym ? powiedzia Marek Kuchci駍ki.

M體i眂 o rozpoczynaj眂ym si 1 lipca br. polskim przewodnictwie w V4 marsza砮k Sejmu zwr骳i uwag na projekt powo砤nia Zgromadzenia Parlamentarnego Pa駍tw Grupy Wyszehradzkiej. Marek Kuchci駍ki wskaza pi赕 g丑wnych filar體 naszej prezydencji.

- Pierwszym priorytetem jest d笨enie do tego, aby V4 dzia砤砤 i m體i砤 wsp髄nym g硂sem w UE i to, jak dot眃, w zasadniczych sprawach si realizuje ? powiedzia. Drugim filarem przewodnictwa Polski, jak wyja秐i, ma by koordynacja wsp髄nych prac w Europie odkowo-Wschodniej. Nast阷nym priorytetem, kt髍y wymieni marsza砮k Sejmu, by硑 dzia砤nia na rzecz podniesienia bezpiecze駍twa wschodniej flanki NATO oraz promocja Grupy Wyszehradzkiej w spo砮cze駍twach pa駍tw cz硂nkowskich. - Te cztery priorytety powinny s硊縴 pi眛emu, czyli wzmocnieniu komunikacji mi阣zy naszymi pa駍twami i ulepszaniu infrastruktury transportowej ? zaznaczy Marek Kuchci駍ki.

Marsza砮k Sejmu zwr骳i te uwag na zasadniczy cel, jakim jest wykorzystanie wniosk體 z 1050-letniej wsp髄nej historii Polski i Czech.

Odnosz眂 si do wyniku brytyjskiego referendum w sprawie cz硂nkostwa w UE marsza砮k Sejmu oceni, 縠 decyzja ta b阣zie mia砤 du縴 wp硑w na przysz硂舵 UE, dlatego te na dzisiejszym spotkaniu zwracano uwag na skutki tej decyzji. ? Kierunek na wzmocnienie integracji europejskiej powinien by podtrzymywany oraz intensyfikowany, ale powinni秏y si wystrzega tych b酬d體, kt髍e by硑 zach阾 do Brexitu ? t硊maczy Marek Kuchci駍ki.

Marsza砮k wskaza na potrzeb podj阠ia szybkich decyzji w sprawie funkcjonowania instytucji europejskich. Jak powiedzia, chodzi o zasadnicze wzmocnienie roli parlament體 narodowych w relacjach z Parlamentem Europejskim i czytelne okre秎enie kompetencji Komisji Europejskiej, aby nie dochodzi硂 do ingerencji w sprawy wewn阾rzne suwerennych pa駍tw cz硂nkowskich. ? Recept na odnowienie UE i wi阫sz integracj jest Europa solidarnych pa駍tw ? przekonywa Marek Kuchci駍ki. Podkre秎i w tym kontek禼ie znaczenie kompromisu, stoj眂ego u podstaw utworzenia UE oraz konieczno舵 r體nego traktowania wszystkich pa駍tw europejskich.

Podczas dyskusji na spotkaniu o decyzji obywateli Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia UE, szef Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Jan Ham徼ek zwr骳i uwag  m.in. na konieczno舵 przeprowadzenia g酬bokiej analizy przyczyn tego wyboru Brytyjczyk體. Przewodnicz眂y podkre秎i, 縠 g丑wnym problemem UE jest brak wizji. Zgodzi si r體nie, 縠 mo縧iwe scenariusze dotycz眂e przysz硂禼i Unii Europejskiej mog by przedmiotem dyskusji w ramach spotka Grupy Wyszehradzkiej na p砤szczy糿ie parlamentarnej. Przewodnicz眂y odni髎 si tak縠 do kwestii kryzysu migracyjnego. Wyrazi opini, 縠 im d硊縠j b阣zie si utrzymywa, tym bardziej nasila si b阣 tendencje od秗odkowe w Europie. Zdaniem Jana Ham徼ka ten problem wywo硊je konflikty w UE i musi zosta rozwi眤any, jednak 縜dne rozwi眤ania nie mog by narzucane.

KU001910KU002550.viewKU002659KU002700KU003213KU003347

Autor zdj赕 : Pawe Kula

 

Uroczyste zako馽zenie roku szkolnego 2015/2016 w II Liceum Og髄nokszta砪眂ym w Miko硂wie, nosz眂ym niezwyk砮 imi bohaterskiego i niez硂mnego rotmistrza Witolda Pileckiego.W uroczysto禼i uczestniczy Wojewoda 眘ki Jaros砤w Wieczorek, Wicekurator 眘ki Dariusz Doma駍ki, Dyrektor Biura Poselskiego Izabeli Kloc - Anna Chrapek-Budacz, oraz przedstawiciele w砤dz samorz眃owych, w tym Wicestarosta Marek Szafraniec i Przewodnicz眂y Rady Powiatu Miko硂wskiego Adam Lewandowski.

13502982 577655352415052 8107046750012341303 o13528190 577655925748328 5311128239222515798 o13502670 577655415748379 3622713496642519150 o13502669 577656032414984 2995568017029043847 o13502857 577656159081638 6919119331177875977 o13537683 577655365748384 3889499233595786935 n

 

 Obrady Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pod przewodnictwem pose Izabeli Kloc, po秝i阠one wys硊chaniu informacji Wiceprzewodnicz眂ej Komisji Europejskiej, komisarz ds. bud縠tu i zasob體 ludzkich pani Kristaliny Georgiewy na temat 秗edniookresowego przegl眃u Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 oraz kszta硉u nowej perspektywy finansowej na okres po roku 2020.
Go舵 posiedzenia Sejmowej Komisji ds. UE - pani Kristalina Georgiewa przekaza砤 informacj w wa縩ym temacie - rozpocz阾e zosta硑 w istocie rozmowy o przysz硂禼i polityki sp骿no禼i UE. Wszyscy byli zgodni, 縠 potrzebujemy jasnych, rozwojowych priorytet體 i jako禼iowo dobrych projekt體 w perspektywie po 2020 roku. Nie nale縴 natomiast wykorzystywa funduszy unijnych i ich wielko禼i do prowadzenia nacisk體 przez Komisj Europejsk na suwerenne decyzje pa駍tw np. w kwestii polityki migracyjnej.

vbvcxvcvc

 

W dniu dzisiejszym w Sejmie RP Przewodnicz眂a Komisji ds. Unii Europejskiej pose Izabela Kloc, prowadzi砤 posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej (b阣眂e kontynuacj posiedzenia z dnia 10.06.br.), zwo砤ne w zwi眤ku z wnioskiem z 19.05.br. grupy pos丑w PO, cz硂nk體 Komisji w temacie: "Czy Rada Ministr體 Rzeczypospolitej Polskiej jest w stanie podj辨 dzia砤nia zmierzaj眂e do usuni阠ia zastrze縠 przedstawionych przez Komisj Europejsk w terminie wyznaczonym tj. do dnia 23 maja 2016 r., tym samym czy poprzez swoje dzia砤nie jest w stanie zapobiec przyj阠iu przez pierwszego wiceprzewodnicz眂ego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa niekorzystnej dla Rzeczpospolitej Polskiej opinii dotycz眂ej praworz眃no禼i w Polsce".

W posiedzeniu uczestniczy Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szyma駍ki.Wniosek przedstawi przedstawiciel wnioskodawc體 pose Cezary Tomczyk (PO).

Komisja wys硊cha砤 informacji Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szyma駍kiego na temat aktualnej sytuacji w sprawie opinii wydanej przez Komisj Europejsk, dotycz眂 stanu praworz眃no禼i w Polsce. Pos硂wie w dyskusji poruszyli m.in. kwestie poufnej klauzuli opinii KE i wynikaj眂ego z tego braku mo縧iwo禼i zapoznania si pos丑w z tre禼i opinii. Pos硂wie pytali jaka jest tre舵 opinii, czy opinia zawiera rekomendacj zaprzysi昕enia S阣zi體 do Trybuna硊 Konstytucyjnego oraz opublikowania wyrok體 TK; jakie b阣 jej konsekwencje dla Polski oraz jakie s plany rz眃u.
Minister K. Szyma駍ki podkre秎i, 縠 Polska nie wnioskowa砤 o nadanie klauzuli poufno禼i i nie jest upowa縩iona do zmiany tej klauzuli dokumentu wydanego przez KE.

13528797 577259705787950 292893103912392504 n

 
Wi臋cej artyku艂贸w…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook